Jazyk JavaScript je ve vašem prohlížeči vypnutý. Některé funkce nebudo fungovat správně.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CECHO BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o.

 1. I.

  ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

  1. I.1.

   Účelem těchto Všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“) včetně všech součástí je vymezení a upřesnění rozsahu práv a povinností Smluvních stran při dodávce Zboží a/nebo Díla, a to dle Kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) a/nebo Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“) uzavřených mezi Prodávajícím a/nebo Zhotovitelem – společností CECHO – BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o., se sídlem č.p. 309, 591 02 Polnička, IČ: 27680703, zapsanou u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 51579 (dále jen „Prodávající“ a/nebo „Zhotovitel“) na jedné straně a Kupujícím a/nebo Objednatelem na straně druhé (dále jen „Kupující“ a/nebo „Objednatel“).

  2. I.2.

   VOP zveřejněné na webových stránkách Prodávajícího – www.cecho.cz (dále jen „web Prodávajícího“), tvoří dle ustanovení § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) část obsahu Smluv, pokud není dále uvedeno jinak. Odchylná ustanovení ve Smlouvách mají přednost před ustanovením VOP.

  3. I.3.

   Prodávající dodává Zboží a/nebo Dílo Kupujícímu a/nebo Objednateli na základě Objednávek Kupujícího a/nebo Objednatele za podmínek stanovených Smlouvou a těmito VOP.

 2. II.

  VÝKLAD POJMŮ

  Pro účely těchto VOP mají níže uvedené pojmy s počátečním velkým písmenem tento význam:

  1. II.1.

   Cena – kupní cena Zboží a/nebo cena Díla stanovená bez DPH a nákladů na doručení, tj. dopravného.

  2. II.2.

   Celková cena – Cena včetně DPH, cla, ostatních poplatků spojených s pořízením Zboží či Díla a nákladů na dopravu. Jedná se o konečnou cenu fakturovanou Kupujícímu a/nebo Objednateli. Celková cena je definována Kupujícímu a/nebo Objednateli Prodávajícím a/nebo Zhotovitelem v cenové nabídce. Ceník sazeb za servisní služby servisních techniků tvoří přílohu č. 1 těchto VOP.

  3. II.3.

   Dílo – rozumí se zhotovení výrobku, montáž, oprava nebo úprava výrobku, nebo činnost s jiným výsledkem.

  4. II.4.

   Dodávka – dodání Zboží a/nebo Díla.

  5. II.5.

   E-shop – internetový obchod Prodávajícího uvedený na eshop.cecho.cz.

  6. II.6.

   Kupní smlouva – je Prodávajícím potvrzená objednávka Kupujícího na koupi Zboží, neplyne-li z těchto VOP jinak.

  7. II.7.

   Kupující a/nebo Objednatel – je dle těchto VOP podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba (dále také „Podnikatel“). Každý Kupující musí být v případě koupě přes E-shop zaregistrován do informačního systému Prodávajícího a Prodávající potvrdí Kupujícímu registraci prostřednictvím emailu na Kupujícím uvedenou emailovou adresu.

  8. II.8.

   Objednávka – návrh Smlouvy učiněn ústně či písemně, tj. např. telefonicky, elektronicky (e-mailem či prostřednictvím E-shopu). Podmínkou platné elektronické objednávky v E-shopu je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři.

   Objednávka servisních služeb musí být vždy pouze písemná. Objednávky náhradních dílů musí být učiněny výhradně písemnou formou, a to na e-mailovou adresu: servis [zavinac] cecho.cz nebo info [zavinac] cecho.cz. Objednávky pro servisní služby musí vždy obsahovat kromě běžných náležitostí jednoznačnou technickou specifikaci náhradního dílu, objednací číslo dle návodu k obsluze, typové označení stroje, pro nějž je příslušný náhradní díl určen, včetně výrobního čísla stroje a požadovaný způsob dopravy.

  9. II.9.

   Podnikatel – je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti.

  10. II.10.

   Smlouva o dílo – je Zhotovitelem potvrzená objednávka Objednatele na zhotovení Díla, neplyne-li z těchto VOP jinak.

  11. II.11.

   Smlouva(y) – Kupní smlouva na dodávku Zboží uzavřená mezi Kupujícím a Prodávajícím a/nebo Smlouva o dílo na dodávku Díla uzavřená mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

  12. II.12.

   Smluvní strany – Prodávající a/nebo Zhotovitel a Kupující a/nebo Objednatel.

  13. II.13.

   Zboží – věci, které jsou předmětem koupě dle Kupní smlouvy.

 3. III.

  UZAVŘENÍ SMLOUVY

  1. III.1.

   Objednávka Kupujícího a/nebo Objednatele jimi podepsaná je návrhem na uzavření Smlouvy. Objednávka Kupujícího a/nebo Objednatele musí obsahovat přesnou specifikaci objednávaného Zboží a/nebo Díla, tj. zejména:

   • datum,
   • místo dodání,
   • měnu,
   • číslo objednávky,
   • osobu oprávněnou jednat za Kupujícího a/nebo Objednatele,
   • specifikaci objednaného Zboží a jeho množství a/nebo Díla,
   • způsob dodání Zboží a/nebo Díla,
   • kontaktní údaje Kupujícího a/nebo Objednatele (e-mail, tel., mobil).
  2. III.2.

   Podání Kupujícího a/nebo Objednatele bez těchto náležitostí není Prodávající a/nebo Zhotovitel povinen považovat za řádnou Objednávku dle těchto VOP.

  3. III.3.

   Prodávající a/nebo Zhotovitel zašle na e-mailovou adresu Kupujícího a/nebo Objednatele uvedenou v Objednávce e-mail s akceptací (potvrzením) Objednávky.

  4. III.4.

   Podáním Objednávky Kupující a/nebo Objednatel akceptuje tyto VOP Prodávajícího a/nebo Zhotovitele a dále Celkovou cenu za objednané Zboží a/nebo Dílo včetně souvisejících nákladů.

  5. III.5.

   Jakmile Kupující a/nebo Objednatel obdrží akceptaci Objednávky Prodávajícím a/nebo Zhotovitelem, je Objednávka závazná až do okamžiku dodání Zboží a/nebo Díla Kupujícímu a/nebo Objednateli, nestanoví-li některé ustanovení těchto VOP či Smlouvy ve zvláštním případě jinak.

  6. III.6.

   Prodávající a/nebo Zhotovitel tímto dle ustanovení § 1740 odst. 3 OZ předem vylučuje přijetí Objednávky s dodatkem, změnou nebo odchylkou. Jakýkoliv dodatek, změna nebo odchylka od Objednávky se považuje za nový návrh na uzavření Smlouvy, který podléhá písemnému souhlasu Prodávajícího a/nebo Zhotovitele.

  7. III.7.

   Jakékoliv změny, dodatky, výhrady nebo omezení Objednávky Kupujícího a/nebo Objednatele ze strany Prodávajícího a/nebo Zhotovitele, jsou nabídkou Prodávajícího a/nebo Zhotovitele, která zároveň bez dalšího ruší Objednávku Kupujícího a/nebo Objednatele. Potvrzením nabídky Prodávajícího a/nebo Zhotovitele Kupujícím a/nebo Objednatelem a jejím zasláním Prodávajícímu a/nebo Zhotoviteli je uzavřena Smlouva.

  8. III.8.

   Prodávající a/nebo Zhotovitel si vyhrazuje právo neakceptovat Objednávku Kupujícího a/nebo Objednatele (telefonicky nebo e-mailem) v případě zjevné chyby týkající se Ceny, definice či popisu Zboží a/nebo Díla Prodávajícího a/nebo Zhotovitele, a to v jakékoliv fázi rozpracovanosti Objednávky. O neakceptaci Objednávky z důvodu zjevné chyby bude Kupující a/nebo Objednatel informován.

  9. III.9.

   Chyba v písemně nebo ústně podané informaci nezavazuje Prodávajícího a/nebo Zhotovitele tehdy, je-li běžnému člověku zřejmá vzhledem k obsahu VOP Prodávajícího a/nebo Zhotovitele v kontextu s ostatními informacemi podávanými Prodávajícím/Zhotovitelem.

  10. III.10.

   Prodávajícího a/nebo Zhotovitele nezavazuje ve vztahu k Celkové ceně Zboží, a/nebo Díla, parametru Zboží a/nebo Díla a rozsahu odpovědnosti za vady Zboží a/nebo Díla, informace podaná zjevně nesprávně zaměstnancem Prodávajícího a/nebo Zhotovitele, pokud nesprávnost musela být obvyklému Kupujícímu a/nebo Objednateli, tj. každé svéprávné osobě, která má rozum průměrného člověka, i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností, zřejmá vzhledem k obsahu VOP Prodávajícího a/nebo Zhotovitele a v kontextu s ostatními informacemi podávanými Prodávajícím a/nebo Zhotovitelem.

  11. III.11.

   V případě, že Kupující a/nebo Objednatel k Objednávce připojí vlastní VOP, je jimi Prodávající a/nebo Zhotovitel vázán pouze tehdy, když je písemně Kupujícímu a/nebo Objednateli předem odsouhlasí. V takovém případě má Objednávka a tyto VOP přednost před VOP Prodávajícího a/nebo Zhotovitele, není-li Smluvními stranami sjednáno jinak. Ustanovení § 1751 odst. 2 OZ se vylučuje.

  12. III.12.

   Zánik závazku ze Smlouvy nezbavuje Smluvní strany povinnosti zaplatit sjednanou smluvní pokutu ani náhradu škody, vzniklé druhé Smluvní straně porušením povinnosti, k nimž se smluvní pokuta nebo náhrada škody vztahuje.

  13. III.13.

   Ust. § 1798–1800 OZ se na závazky založené Smlouvou uzavřenou mezi Smluvními stranami nepoužijí.

  E-SHOP

  1. III.14.

   Prostřednictvím E-shopu je umožněno objednávat Zboží pouze registrovaným a přihlášeným Kupujícím na základě potvrzené registrace ze strany Prodávajícího zaslané Kupujícímu prostřednictvím emailové zprávy. Kupující vyhledáním Zboží v katalogu a jeho umístěním tlačítkem „vložit do košíku“ vytváří Objednávku. Tuto odešle Kupují Prodávajícímu potvrzením v Nákupním košíku.

  2. III.15.

   Na základě Objednávky Zboží Prodávající zašle Kupujícímu potvrzení Objednávky, který zašle Kupujícímu na jím uvedenou emailovou adresu, čímž dojde k uzavření Kupní smlouvy. V případě, že Objednávka Kupujícího nebude způsobilá k přijetí Prodávajícím pouze pro chybějící náležitosti, vyrozumí Prodávající o této skutečnosti Kupujícího s žádostí o zaslání řádné Objednávky. Správnost Objednávky je ze strany Kupujícího potvrzena převzetím objednaného Zboží.

  3. III.16.

   Kupující může Objednávku vytvořenou přes E-shop před jejím odesláním zkontrolovat a případně upravit. V případě změny Objednávky, která již byla dříve přijata Prodávajícím, je takto změněná Objednávka závazná pro obě Smluvní strany okamžikem přijetí změny Objednávky Prodávajícím. Prodávající není povinen akceptovat změnu Objednávky v okamžiku, kdy již předal Zboží dle původní Objednávky přepravci, či již Zboží upravil na přání Kupujícího. Prodávající může odmítnout Objednávku, pokud Kupující dříve nesplnil svůj závazek odebrat Zboží nebo včas zaplatit sjednanou Cenu.

  4. III.17.

   Prodávající může jednostranně zrušit Objednávku Kupujícího v případě, že objednané plnění (Zboží) se stane nemožným, neboť objednané Zboží se již nevyrábí, nebo se nedodává na trh dostupný Prodávajícímu, nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně Prodávajícího. Týká-li se výše uvedená nemožnost plnění pouze části objednaného plnění, může Prodávající zrušit pouze tuto část Objednávky. Prodávající může zrušit Objednávku, dojde-li k výrazné změně Ceny, za kterou je Prodávajícímu od dodavatelů Zboží dodáváno, kdy tato změna nebyla Prodávajícímu známa v době přijetí Objednávky. Prodávající je povinen před zrušením Objednávky o změně ceny informovat neprodleně Kupujícího, a pokusit se o dohodu, kdy v případě, že s Kupujícím nedojde k dohodě o nové Ceně, je oprávněn Prodávající bez dalšího a bez jakékoliv náhrady Kupujícímu zrušit Objednávku.

  5. III.18.

   Smlouva je tedy uzavřena okamžikem, kdy:

   • Prodávající a/nebo Zhotovitel odešle emailem Kupujícímu a/nebo Objednateli potvrzení Objednávky Kupujícího a/nebo Objednatele,
   • je Prodávajícímu a/nebo Zhotoviteli doručena Kupujícím a/nebo Objednatelem potvrzená nabídka Prodávajícího a/nebo Zhotovitele,
   • je podepsána oběma Smluvními stranami, je-li vyhotovena v písemné podobě.

   Od okamžiku uzavření Smlouvy vznikají mezi Kupujícím a/nebo Objednatelem a Prodávajícím a/nebo Zhotovitelem vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny Smlouvou a těmito VOP, které jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva však nemusí být písemná.

 4. IV.

  DODACÍ LHŮTA

  1. IV.1.

   Dodací lhůta uvedená v Objednávce má pouze rámcově informativní charakter a není fixním termínem Dodávky. Kupující a/nebo Objednatel není oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že se Prodávající a/nebo Zhotovitel ocitne v prodlení s dodáním Zboží a/nebo Díla.

  2. IV.2.

   V případě, že objednané Zboží a/nebo Dílo není možno dodat v uvedeném termínu, bude Prodávající a/nebo Zhotovitel Kupujícího a/nebo Objednatele o tomto neprodleně informovat spolu s informací o náhradním termínu dodání. Pokud takové Zboží není možné dodat ani v náhradním termínu, neboť Zboží již není k dispozici, může Kupující i Prodávající od Smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od Smlouvy si Smluvní strany vrátí vše, co si před odstoupením od Smlouvy vzájemně plnily.

 5. V.

  PODMÍNKY DODÁNÍ ZBOŽÍ

  1. V.1.

   O připravenosti Dodávky k převzetí vyrozumí Prodávající a/nebo Zhotovitel Kupujícího a/nebo Objednatele jakýmkoliv vhodným způsobem, zejména e-mailem či telefonem v průběhu sjednané dodací lhůty. Jestliže není v Objednávce uvedeno jinak, je Prodávající a/nebo Zhotovitel povinen dodat Kupujícímu Zboží a/nebo Objednateli Dílo do místa plnění.

  2. V.2.

   Místem plnění se rozumí sídlo Kupujícího a/nebo Objednatele – není-li v Objednávce uvedeno jinak.

  3. V.3.

   Termín plnění je ve smyslu § 1962 odst. 2 OZ sjednán ve prospěch Prodávajícího a/nebo Zhotovitele, který je oprávněn dodat Zboží a/nebo Dílo až 14 dnů před termínem plnění, je však povinen Kupujícího a/nebo Objednatele o termínu dodávky předem informovat.

  4. V.4.

   Pro případ, že Kupující a/nebo Objednatel nesplní svůj závazek převzít Dodávku řádně a včas nebo nevytvoří potřenou součinnost, je Prodávající a/nebo Zhotovitel oprávněn:

   • uskladnit Zboží a/nebo Dílo u sebe nebo u třetí osoby na účet Kupujícího či Objednatele
   • odstoupit od všech nebo jen některých Smluv již uzavřených mezi Prodávajícím a/nebo Zhotovitelem a Kupujícím a/nebo Objednatelem.
  5. V.5.

   Kupující a/nebo Objednatel je pro případ popsaný v odst. V.4. povinen nahradit Prodávajícímu a/nebo Zhotoviteli veškeré náklady a případnou škodu, které mu vzniknou v důsledku nesplnění povinností Kupujícím či Objednatelem Zboží a/nebo Dílo řádně a včas převzít nebo v důsledku neposkytnutí součinnosti.

  6. V.6.

   Jestliže Prodávající a/nebo Zhotovitel bude povinen na základě Smlouvy sjednané se zvláštními podmínkami splnit svůj závazek dodat Kupujícímu Zboží a/nebo Objednateli Dílo dříve, než-li bude v celém rozsahu uhrazena jeho Celková cena, je Prodávající a/nebo Zhotovitel oprávněn odepřít dodat Kupujícímu Zboží a/nebo Objednateli Dílo, jestliže se po uzavřené Smlouvě stane zřejmým, že Kupující či Objednatel není schopen splnit svůj závazek uhradit Celkovou cenu. Pro tento případ je Prodávající oprávněn požadovat, aby Kupující a/nebo Objednatel poskytl Prodávajícímu zajištění zaplacení Celkové ceny. V případě, že Prodávající a/nebo Zhotovitel shledá toto zajištění nedostatečným, je oprávněn od Smlouvy odstoupit.

 6. VI.

  PŘEDÁNÍ ZBOŽÍ A/NEBO DÍLA – NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ A/NEBO DÍLU

  Nebezpečí škody na Zboží a/nebo Dílu, přechází na Kupujícího a/nebo Objednatele v době, kdy:

  • mu je předáno Zboží a/nebo Dílo předáno Prodávajícím a/nebo Zhotovitelem, nebo
  • je předáno Zboží a/nebo Dílo prvnímu dopravci.
  • Škoda na Zboží a/nebo Dílu, jež vznikla po přechodu jeho nebezpečí na Kupujícího a/nebo Objednatele, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit Prodávajícímu a/nebo Zhotoviteli Celkovou cenu.
  • Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel, a to až do doby řádného dokončení i dílčí části Díla a předání jeho předmětu Objednateli. Objednatel je povinen s předmětem Dodávky zacházet tak, aby nedošlo k jeho poškození. O odevzdání a převzetí Díla bude vyhotoven předávací protokol, který zhodnotí kvalitu a úplnost Díla, případné vady a nedostatky, nedodělky, včetně způsobu a termínu odstranění. Drobné vady a nedodělky nebránící užívání a funkčnosti Díla nejsou důvodem k odmítnutí převzetí Díla. Objednatel je povinen se zúčastnit předání Díla nebo pověřit zástupce, který tento úkon provede jeho jménem. V případě, že se Objednatel ani jeho zástupce nedostaví k předání Díla, je Zhotovitel oprávněn provést jednostranný zápis o předání Díla a Dílo bude tímto považováno za řádně předané. Také dnem jednostranného zápisu o předání Díla vzniká Zhotoviteli právo fakturace Celkové ceny za Dílo případně zbývající části za Celkové ceny Díla.
 7. VII.

  CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  1. VII.1.

   V Ceně nejsou zahrnuty náklady na přepravu Zboží a/nebo Díla a vedlejší služby Prodávajícího a/nebo Zhotovitele jako např. clo nebo jiné poplatky související s dodávkou Zboží či Díla.

  2. VII.2.

   Veškeré platby mezi Prodávajícím a/nebo Zhotovitelem a Kupujícím a/nebo Objednatelem se realizují v českých korunách nebo v eurech, pokud není sjednáno jinak. Platební styk probíhá bezhotovostně na bankovní účet Prodávajícího a/nebo Zhotovitele, a/nebo hotově formou dobírky.

  3. VII.3.

   Jakékoliv údaje o cenách, které jsou uvedeny v cenících nebo nabídkových katalozích Prodávajícího a/nebo Zhotovitele nebo výrobce mají pouze informativní charakter a Prodávající a/nebo Zhotovitel je oprávněn kdykoliv tyto údaje měnit.

  4. VII.4

   V případě, že dojde v období mezi uzavřením Smlouvy a termínem Dodávky ke změně provozních, materiálových či mzdových nákladů spojených s dodáním Zboží a/nebo Díla nebo se změní daňové nebo celní zatížení Dodávky v důsledku změn právních předpisů, je Prodávající a/nebo Zhotovitel oprávněn příslušně upravit Cenu smluvenou s Kupujícím a/nebo Objednatelem.

  5. VII.5

   Neuhrazení účetních dokladů ve lhůtách splatnosti a fakturované výši je podstatným porušením Smlouvy. Kupující a/nebo Objednatel potvrzením Objednávky Zboží a/nebo Díla výslovně prohlašuje, že má zajištěno financování celého Díla a/nebo Zboží dle Smlouvy. V případě, že se kdykoliv v průběhu realizace Díla či dodání Zboží ukáže toto prohlášení Objednatele a/nebo Kupujícího mylným či nepravdivým, je na tomto základě Prodávající a/nebo Zhotovitel oprávněn nezahájit, přerušit či nedokončit realizované Dílo a Prodávající oprávněn nedodat objednané Zboží a Kupující a/nebo Objednatel je povinen do 10 kalendářních dnů od výzvy Zhotovitele a/nebo Prodávajícího předložit Prodávajícímu a/nebo Zhotoviteli adekvátní zajištění pohledávek Zhotovitele a/nebo Prodávajícího za Kupujícím a/nebo Objednatelem (např. prohlášením ručitele, směnkou, zřízením zástavního práva k majetku Kupujícího a/nebo Objednatele, převodem vlastnického práva k věcem Objednatele a nebo Kupujícího, postoupením pohledávek Objednatele a/nebo Kupujícího).

  6. VII.6

   Jestliže se Kupující a/nebo Objednatel ocitne v prodlení se zaplacením Celkové ceny nebo její zálohy, je povinen zaplatit Prodávajícímu a/nebo Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % denně z dlužné částky za každý započatý den prodlení až do zaplacení. Pokud bylo smluveno placení Celkové ceny ve splátkách, stává se Celková cena v případě prodlení Kupujícího a/nebo Objednatele celá splatnou. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení jejího písemného vyúčtování Kupujícímu a/nebo Objednateli.

  7. VII.7

   Trvá-li prodlení Kupujícího a/nebo Objednatele se zaplacením jakékoliv částky déle jak 4 týdny, je Prodávající a/nebo Zhotovitel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

  8. VII.8

   V případě, že Prodávající a/nebo Zhotovitel využije práva odstoupit od Smlouvy pro případ prodlení Kupujícího a/nebo Objednatele s placením jakékoliv peněžité částky, je oprávněn si ponechat již uhrazené dílčí platby Kupujícího a/nebo Objednatele jako smluvní pokutu za porušení závazku Kupujícího a/nebo Objednatele řádně a včas zaplatit. Výše smluvní pokuty nesmí však přesáhnout 15% Celkové ceny. Škodu, která případně Zhotoviteli a /nebo Prodávajícímu v této souvislosti vznikne, je Kupující a/nebo Objednatel povinen nahradit Prodávajícímu a/nebo Zhotoviteli samostatně v plné výši.

 8. VIII.

  NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA

  1. VIII.1.

   Vlastnické právo ke Zboží a/nebo k Dílu přechází na Kupujícího a/nebo Objednatele ze strany Prodávajícího a/nebo Zhotovitele teprve okamžikem, kdy Kupující a/nebo Objednatel bezezbytku uhradí Celkovou cenu.

  2. VIII.2.

   Zaplacením Celkové ceny se rozumí připsání předmětné částky ve prospěch bankovního účtu Prodávajícího a/nebo Zhotovitele nebo složením platby v hotovosti Prodávajícímu a/nebo Zhotoviteli v jeho sídle.

  3. VIII.3.

   Výhrada vlastnictví nemá však vliv na přechod nebezpečí škody na Zboží a/nebo Dílu.

 9. IX.

  ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

  1. IX.1.

   Prodávající a/nebo Zhotovitel a Kupující a/nebo Objednatel mohou od Smlouvy odstoupit pouze v případě, že tak stanoví OZ, VOP nebo Smlouva sama.

  2. IX.2.

   Prodávající a/nebo Zhotovitel může od Smlouvy odstoupit, pokud po uzavření Smlouvy není možné plnění z jeho strany a dále pak pokud ze strany Prodávajícího a/nebo Zhotovitele či výrobce Zboží nebo subdodavatele nastane některý z případů Vyšší moci, opožděné splnění smluvních závazků ze strany subdodavatelů nebo dopravců. Prodávající a/nebo Zhotovitel je také oprávněn od Smlouvy odstoupit pro případ, že se Prodávající a/nebo Zhotovitel ocitne v úpadku, bude předlužen nebo na jeho majetek bude soudem prohlášen konkurz. Prodávající a/nebo Zhotovitel je také oprávněn od Smlouvy odstoupit pro případ, že se Kupující a/nebo Objednatel ocitne v úpadku, bude předlužen nebo na jeho majetek bude soudem prohlášen konkurz.

 10. X.

  ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

  1. X.1.

   Prodávající a/nebo Zhotovitel odevzdá Kupujícímu a/nebo Objednateli Zboží a/nebo Dílo ve sjednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní Prodávající a/nebo Zhotovitel v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze Smluv; jinak pro účel obvyklý.

  2. X.2.

   Prodávající a/nebo Zhotovitel zabalí Zboží a/nebo Dílo způsobem obvyklým pro příslušné Zboží a/nebo Dílo a způsobem potřebným pro uchování Zboží a/nebo Díla, pokud není obal určen v Objednávce nebo v technických podmínkách Dodávky, které jsou zpravidla přílohou Objednávky.

  3. X.3.

   Není-li ujednáno, jak má být Zboží a/nebo Dílo zabaleno, zabalí Prodávající a/nebo Zhotovitel Zboží a/nebo Dílo způsobem potřebným pro uchování Zboží a/nebo Díla a jejich ochranu. Stejným způsobem opatří Prodávající a/nebo Zhotovitel Zboží a/nebo Dílo pro přepravu.

  4. X.4.

   Práva z vady Zboží a/nebo Díla se uplatňují u Prodávajícího a/nebo Zhotovitele. Kupující a/nebo Objednatel je povinen vady reklamovat písemně, bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil, ne však později než posledního dne sjednané záruční doby. V reklamaci je povinen uvést podrobný popis vady a svůj nárok z odpovědnosti Prodávajícího a/nebo Zhotovitele za vady.

  5. X.5.

   Uplatní-li Kupující a/nebo Objednatel právo z vadného plnění, potvrdí mu Prodávající a/nebo Zhotovitel v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání. Smluvní strany se dohodly, že právo z odpovědnosti za vady spočívá výlučně v právu Kupujícího a/nebo Objednatele na provedení bezplatné opravy Zboží a/nebo Díla či přiměřenou slevu z Celkové ceny Zboží a/nebo Díla, a to dle uvážení Prodávajícího a/nebo Zhotovitele.

  6. X.6.

   Lhůta pro vyřízení reklamace plyne od předání/doručení Zboží a/nebo Díla Prodávajícímu a/nebo Zhotoviteli nebo do místa určeného k opravě. Zboží a/nebo Dílo je povinen Kupující a/nebo Objednatel při přepravě zabalit do vhodného obalu, aby nedošlo k jeho poškození, musí být čisté a kompletní.

  7. X.7.

   Prodávající a/nebo Zhotovitel se zavazuje o vyřízení reklamace Kupujícího a/nebo Objednatele informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou.

  8. X.8.

   Prodávající a/nebo Zhotovitel odpovídá Kupujícímu a/nebo Objednateli za vady Zboží a/nebo Díla po dobu záruční doby.

  9. X.9.

   Záruční doba počíná běžet dnem předání Zboží a/nebo Díla podle těchto VOP a je sjednána s Kupujícím a/nebo Objednatelem v každém jednotlivém případě individuálně dle Zboží a/nebo Díla.

  10. X.10.

   Záruka se nevztahuje zejména na zjevné vady zjistitelné při jeho převzetí, vady způsobené nevhodným užíváním Zboží a/nebo Díla, nesprávným skladováním, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, provozem za neobvyklých podmínek, fyzickým poškozením, dále na vady vzniklé nedodržením pokynů uvedených v návodu k obsluze, v technickém manuálu, údržbě a vnějšími vlivy. Záruka se dále nevztahuje na opotřebení vzniklé běžným užíváním Zboží a/nebo Díla a na opravované Zboží a/nebo Dílo.

 11. XI.

  ZÁSADY NAKLÁDÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. XI.1.

   Prodávající a/nebo Zhotovitel zpracovává osobní údaje Kupujícího a/nebo Objednatele, nutné pro řádný výkon své činnosti (dále také jako „Osobní údaje“), a to dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 („GDPR“) ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, v platném znění.

   Prodávající a/nebo Zhotovitel zpracovává následující Osobní údaje:

   • identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, firma, uživatelské jméno a heslo, IČ a DIČ, sídlo;
   • kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které umožňují kontakt s Kupujícím a/nebo Objednatelem, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení, fakturační adresa;
   • údaje o objednávkách Kupujícího a/nebo Objednatele, kterými jsou zejména údaje o Zboží a/nebo Dílu, které si objednal, způsobu doručení a platby včetně čísla platebního účtu a údaje o reklamacích;
   • odvozené údaje, kterými se rozumí osobní údaje odvozené z nastavení Kupujícího a/nebo Objednatele, údajů o Zboží a/nebo Díle, které si u Prodávajícího a/nebo Zhotovitele objedná.
  2. XI.2.

   Prodávající a/nebo Zhotovitel zpracovává Osobní údaje pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů:

   • plnění smlouvy.
  3. XI.3.

   Osobní údaje budou Prodávajícím a/nebo Zhotovitelem poskytnuty těmto třetím osobám:

   • externí účetní;
   • externí advokátní kanceláři;
   • osobám poskytujícím Prodávajícímu a/nebo Zhotoviteli serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery;
  4. XI.4.

   Osobní údaje budou Prodávajícím a/nebo Zhotovitelem zpracovávány po dobu trvání Smluv, nebo po dobu nezbytnou k plnění jeho archivačních povinností, podle platných právních předpisů, nejdéle však 10 let od jejího ukončení.

  5. XI.5.

   V souladu s předpisy pro ochranu Osobních údajů má Kupující a/nebo Objednatel tato práva:

   1. XI.5.1.

    Právo na přístup k Osobním údajům u Prodávajícího a/nebo Zhotovitele, což znamená, že si může Kupující a/nebo Zhotovitel kdykoliv požádat o potvrzení Prodávajícího a/nebo Zhotovitele, zda Osobní údaje, které se jej týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také má Kupující a/nebo Objednatel právo získat kopii svých osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Prodávající a/nebo Zhotovitel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

   2. XI.5.2.

    Právo na opravu Osobních údajů, což znamená, že může Kupující a/nebo Objednatel požádat Prodávajícího a/nebo Zhotovitele o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

   3. XI.5.3.

    Právo na výmaz Osobních údajů, což znamená, že Prodávající a/nebo Zhotovitel musí vymazat Osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) Kupující a/nebo Objednatel odvolá souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování (iii) Kupující a/nebo Objednatel vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost.

   4. XI.5.4.

    Právo na omezení zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Osobních údajů, konkrétně pokud (i) Kupující a/nebo Objednatel popírá přesnost Osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chce Kupující a/nebo Objednatel jejich zpracování pouze omezit, (iii) Prodávají a/nebo Zhotovitel již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Kupující a/nebo Objednatel ano (iv) nebo pokud Kupujícím a/nebo Objednatelem byla vznesena námitka proti jejich zpracování, Prodávající a/nebo Zhotovitel může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno souhlasem Kupujícího a/nebo Objednatele, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

   5. XI.5.5.

    Právo na přenositelnost údajů, což znamená, že má Kupující a/nebo Objednatel právo získat Osobní údaje, které poskytl Prodávajícímu a/nebo Zhotoviteli se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění Smluv, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, má právo, aby Prodávající a/nebo Zhotovitel tyto údaje předal jinému správci.

   6. XI.5.6.

    Právo vznést námitku proti zpravování Osobních údajů, což znamená, že Kupující a/nebo Objednatel může u Prodávajícího a/nebo Zhotovitele či DPO podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobí, že Prodávající a/nebo Zhotovitel Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy Kupujícího a/nebo Objednatele nebo právy a svobodami.

  6. XI.6.

   Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, může Kupující a/nebo Objednatel uplatnit u Prodávajícího a/nebo Zhotovitele buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou na e-mailové adrese info [zavinac] cecho.cz.

  7. XI.7.

   Dále má Kupující a/nebo Objednatel právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.

  8. XI.8.

   Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze Smluv, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření Smluv.

  9. XI.9.

   Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

  10. XI.10.

   V případě, že bude Prodávající a/nebo Zhotovitel užívat Osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v tomto článku, neprodleně poskytne Kupujícímu a/nebo Objednateli informaci o tomto jiném účelu a další informace uvedené v této doložce.

 12. XII.

  OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

  1. XII.1.

   POSTOUPENÍ, ZAPOČTENÍ, PROMLČENÍ

   1. XII.1.1.

    Prodávající a/nebo Zhotovitel je oprávněn jako postupitel postoupit Smlouvy či její část na třetí osoby. Tyto osoby jsou oprávněny převzít povinnosti Prodávajícího a/nebo Zhotovitele vůči Kupujícímu a/nebo Objednateli plynoucí ze Smluv. Právní účinky postoupení jsou vůči Kupujícímu a/nebo Objednateli účinné okamžikem jejich písemného oznámení Prodávajícím a/nebo Zhotovitelem.

   2. XII.1.2.

    Kupující a/nebo Objednatel není oprávněn jako postupitel převést svá práva a povinnosti ze Smluv, a to ani jejich část, která nebyla splněna, na jinou osobu, pokud k tomu Prodávající a/nebo Zhotovitel nedá Kupujícímu a/nebo Objednateli písemný souhlas.

   3. XII.1.3.

    Kupující a/nebo Objednatel souhlasí s právem Prodávajícího a/nebo Zhotovitele započíst jednostranným právním jednáním splatnou peněžitou pohledávku Prodávajícího a/nebo Zhotovitele za Kupujícím a/nebo Objednatelem vzniklou ze Smluv uzavřených podle těchto VOP.

   4. XII.1.4.

    Prodávající a/nebo Zhotovitel je oprávněn jednostranně započíst proti pohledávkám Kupujícího a/nebo Objednatele i takové své pohledávky, které nejsou dosud splatné, které nelze postihnout výkonem rozhodnutí, jejichž uspokojení se nelze domáhat soudně nebo které jsou promlčené.

   5. XII.1.5.

    Prodávající a/nebo Zhotovitel je oprávněn postoupit, včetně zajišťovacího postoupení pohledávky či práva, nebo zastavit své pohledávky za Kupujícím a/nebo Objednatelem.

   6. XII.1.6.

    Smluvní strany sjednávají promlčecí lhůtu v trvání deseti let počítané ode dne splatnosti dlužného nároku.

  2. XII.2.

   DORUČOVÁNÍ ZÁSILEK, DOMNĚNKA DOBY DOJITÍ

   1. XII.2.1.

    Pro doručování zásilek mezi Prodávajícím a/nebo Zhotovitelem a Kupujícím a/nebo Objednatelem ve smyslu těchto VOP platí, že se provádějí na adresu sídel stran, jak jsou uvedeny v Objednávce, příp. ve Smlouvách, pokud si strany prokazatelně nedohodnou jiné místo doručení.

   2. XII.2.2.

    Zásilky je možno doručovat osobně, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo kurýrní poštou či jiným dopravcem dle výběru Prodávajícího a/nebo Zhotovitele.

   3. XII.2.3.

    Každé doručení bude považováno za řádně uskutečněné buď v den skutečného doručení nebo 3. den od odmítnutí přijetí na příslušné adrese nebo 10. den ode dne uložení zásilky na poště pro nemožnost doručení adresátovi. Jakoukoliv změnu adresy pro doručování jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé Smluvní straně, jinak nesou následky porušení této své povinnosti.

  3. XII.3.

   VOLBA PRÁVA, ROZHODČÍ SMLOUVA, PROROGACE

   1. XII.3.1.

    Právní vztahy vyplývající ze Smluv, jakož i právní vztahy Smlouvami či těmito VOP přímo neupravené, včetně práv a povinností z porušení Smluv a těchto VOP, ke kterému došlo nebo dojde, se řídí OZ.

   2. XII.3.2.

    Ustanovení Smluv, které jsou v rozporu s VOP, mají přednost před ujednáním ve VOP.

   3. XII.3.3.

    Spory vzniklé ze Smluv se strany zavazují řešit nejdříve dohodou. Není-li to možné, pak vždy podle právních předpisů platných v České republice.

   4. XII.3.4.

    Všechny spory vznikající mezi Prodávajícím a/nebo Zhotovitelem a Kupujícím a/nebo Objednatelem z titulu Objednávek či Smluv a v souvislosti s nimi budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci. Řízení bude vždy vedeno v českém jazyce. Sudištěm je Praha. Smluvní strany se dále dohodly, že u Rozhodčího soudu budou rovněž rozhodovány veškeré další spory, které mezi nimi vzniknou ze závazkových vztahů již uzavřených či v budoucnu vzniklých nebo v souvislosti s nimi, a to rozhodci a podle pravidel dle tohoto odstavce.

   5. XII.3.5.

    Smluvní strany se dále dohodly, že dle § 558 odst. 2 OZ se k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně anebo v daném odvětví nepřihlíží.

  4. XII.4.

   VYŠŠÍ MOC

   1. XII.4.1.

    Prodávající a/nebo Zhotovitel neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodání Zboží v důsledku okolnosti vylučující odpovědnost – vyšší moc.

   2. XII.4.2.

    Za okolnosti vylučující odpovědnost se považují živelní pohromy, jakákoliv embarga, občanské války, povstání, válečné konflikty, teroristické útoky, nepokoje, epidemie či pandemie. Za živelní pohromy se zejména považují požár, úder blesku, povodeň nebo záplava, vichřice nebo krupobití, sesuv nebo zřícení lavin, skal, zemin nebo kamení.

   3. XII.4.3.

    Nastane-li takováto situace dle čl. XII.4.1., bude Prodávající a/nebo Zhotovitel neprodleně informovat Kupujícího a/nebo Objednatele a má právo buď prodloužit dodací termín nebo odstoupit od Smluv, a to bez jakékoliv odpovědnosti za škodu vzniklou Kupujícímu a/nebo Objednateli z nesplnění Smluv. Bylo-li poskytnuto plnění Kupujícím a/nebo Objednatelem (zaplacena Cena či záloha apod.) je Prodávající a/nebo Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu toto plnění vrátit Kupujícímu a/nebo Objednateli.

  5. XII.5.

   OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

   1. XII.5.1.

    Veškeré informace, které si Smluvní strany při jednání o Smlouvách a v souvislosti s ní poskytly, jsou důvěrné a žádná ze Smluvních stran, které byly tyto informace poskytnuty, je nesmí prozradit třetí osobě s výjimkou dodavatelů Prodávajícího a/nebo Zhotovitele a ani je použít v rozporu s jejich účelem pro své potřeby. Dále Smluvní strany budou považovat za důvěrné a uchovají v tajnosti veškeré informace týkající se Zboží a/nebo Díla, které nejsou veřejně přístupné či známé. V této souvislosti se Smluvní strany zavazují zavázat k utajení důvěrných informací veškeré své zaměstnance nebo osoby, které pověří dílčími úkoly v souvislosti s plněním předmětu Smluv.

   2. XII.5.2.

    Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace, které:

    • mohou být zveřejněny bez porušení Smluv,
    • byly písemným souhlasem obou Smluvních stran zproštěny těchto omezení,
    • jsou známé nebo byly zveřejněny jinak než následkem porušení povinnosti jedné ze Smluvních stran,
    • příjemce je zná dříve, než je sdělí Smluvní strana,
    • jsou vyžádány soudem, státním zastupitelstvím nebo příslušným správním orgánem na základě zákona, popřípadě uveřejnění je stanoveno zákonem,
    • Smluvní strana sdělí osobě vázané zákonnou povinností mlčenlivosti (např. advokátovi) za účelem uplatňování svých práv.
   3. XII.5.3.

    Pro případ porušení povinnosti dle čl. XII.5 VOP je dotčená Smluvní strana oprávněna požadovat od druhé Smluvní strany vydání prospěchu z obchodu, při kterém tuto povinnost porušila anebo převedení tomu odpovídajících práv bezplatně na oprávněnou Smluvní stranu. Tím není dotčeno právo na náhradu způsobené újmy. Pro tento případ Smluvní strany sjednávají povinnost odčinit rovněž i nemajetkovou újmu.

 13. XIII.

  USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

  1. XIII.1.

   Právní vztahy vzniklé před nabytím účinnosti těchto VOP mezi Prodávajícím a/nebo Zhotovitelem a Kupujícím a/nebo Objednatelem zůstávají v platnosti a řídí se smluvním ujednáním platným pro daný smluvní vztah mezi Smluvními stranami v době uzavření Smluv, nedojde-li k jiné dohodě.

  2. XIII.2.

   Prodávající a/nebo Zhotovitel je oprávněn změnit VOP nebo do VOP doplnit nové ustanovení, a to zejména pokud jde o působnost a platnost VOP, rozsah změn VOP a pravidla pro realizaci těchto změn, identifikaci a jednání Kupujícího a/nebo Objednatele, jednání Prodávajícího a/nebo Zhotovitele, vznik, změnu a zánik Smluv, dále dodací podmínky, komunikaci a doručování. Prodávající a/nebo Zhotovitel je oprávněn VOP změnit nebo doplnit o nové ustanovení, vyvstane-li rozumná potřeba takové změny nebo doplnění. Prodávající a/nebo Zhotovitel zašle Kupujícímu a/nebo Objednateli znění změn a doplňků nebo úplné znění takto novelizovaných VOP nejpozději 2 měsíce před datem navrhované účinnosti takové novelizace na emailovou adresu Kupujícího a/nebo Objednatele uvedenou v Objednávce. Pokud Kupující a/nebo Objednatel s navrženou novelizací VOP nebude souhlasit, je oprávněn z tohoto důvodu příslušný smluvní vztah vypovědět s účinností k datu bezprostředně předcházejícímu datu účinnosti navrhované změny (novelizace). Pokud Kupující a/nebo Objednatel takto smluvní vztah nevypoví, stává se nové znění VOP závazným pro uzavřený smluvní vztah jako změna původně sjednaných podmínek smluvního vztahu, a to s účinností ode dne uvedeného v příslušné novelizaci VOP jako den nabytí platnosti nového znění VOP.

  3. XIII.3.

   K zabezpečení řádného plnění povinností dle Smluv jsou Smluvní strany povinny se vzájemně bez zbytečného odkladu informovat o změně svých identifikačních údajů, oproti údajům uvedeným ve Smlouvách, jakož i o dalších změnách či skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění závazků ze Smluv vzniklé dle těchto VOP.

  4. XIII.4.

   Tyto VOP mají vždy přednost před případnými VOP Kupujícího a/nebo Objednatele.

  5. XIII.5.

   Tyto VOP jsou zpracovány v českém a anglickém jazyce s tím, že česká verze má v případě kolize vždy přednost

  6. XIII.6.

   Tyto VOP včetně jejích součástí jsou platné a účinné od 1. 3. 2022.

  7. XIII.7.

   Nedílnou součástí těchto VOP je: i) Ceník sazeb za servisní služby servisních techniků.

V Polničce dne 1. 3. 2022.

CECHO BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o.